USD
  • USD
  • EUR
  • AUD

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Artiplant en vervangen alle eerdere voorwaarden uit tussen partijen gesloten overeenkomsten. Artiplant is gevestigd aan de Amstelveenseweg 990a, 1081JS Amsterdam, kantoor houdende Nieuwemeerdijk 332, 1171 NT Badhoevorp. KvK Amsterdam, Reg.nr.66.96.89.41, BTW nr.NL 8567 75 083 B01.
1.2 De toepasselijkheid van van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Artiplant uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkende voorwaarden, in welk geval de niet afwijkende bepalingen uit deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3 Door het gebruik van de internetsite van Artiplant en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite. Bij het plaatsen van een bestelling vinkt u aan dat u akkoord gaat met de inhoud en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
1.4 Artiplant is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst met een koper.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Artiplant dienen te worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod en zijn niet bindend. Artiplant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de in het aanbod genoemde prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod na aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging door Artiplant dat Artiplant de bestelling / het aanbod van de koper heeft aanvaard. Ingeval de bestelling via de internetsite is geplaatst met opgegeven e-mailadres, wordt de bevestiging per e-mail verzonden naar genoemd e-mailadres. De elektronische bestanden van Artiplant zullen gelden als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s exclusief BTW.
3.2 Verzend- of transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.3 Voor de hoogte van de verzendkosten, zie Klantenservice op onze website, of nadrukkelijk vermeld in de offerte.

Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling geschiedt middels overboeking op rekeningnummer NL95 RABO 0117 8333 63 t.n.v. Artiplant te Amsterdam, iDEAL, PayPal en creditcard. (BIC/SWIFT RABO NL2U)
4.2 Achterafbetaling per factuur is mogelijk voor bedrijven. Alsdan is de uiterste betaaldatum 30 dagen na factuurdatum en is koper reeds in verzuim bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn. In geval van verzuim is koper 2% rente per maand verschuldigd over het aan Artiplant verschuldigde bedrag. Indien Artiplant buitengerechtelijke kosten dient te maken om het door de koper verschuldigde bedrag te incasseren, is koper naast genoemde rente deze kosten verschuldigd, met een minimum van € 100.

Artikel 5: Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd, met als uitgangspunt binnen 5 werkdagen, uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Tenzij andere levertijden zijn overeengekomen met de koper.
5.2 Indien een artikel niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres.
5.4 Het is voor rekening en risico van koper dat er aldaar en op het afgesproken tijdstip afgeleverd kan worden. Indien niet afgeleverd kan worden, zijn de kosten van tevergeefs transport voor rekening van koper.
5.5 Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de geleverde artikelen, over op de koper.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op de koper over, nadat de koper volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichting en overige verplichtingen jegens Artiplant. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Garantie en Retourrecht
7.1 Artiplant staat in voor de fabrieksgarantie van de geleverde producten, al onze geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
7.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
7.3 Alle planten worden geleverd in hoge kwaliteit. Artiplant geeft geen garantie op hergroei van geleverde planten omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de planten op een correcte wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben. Wij waarderen het als klanten bij enige twijfel direct contact opnemen met Artiplant, zodat wij de klant van tips kunnen voorzien.
7.4 Op alle geleverde planten geeft Artiplant een 72 uurs versheidsgarantie. Deze garantie vervalt als bezorging van de planten vertraging heeft opgelopen doordat deze door koper niet in ontvangst zijn genomen, of indien de koper de verzorgingsadviezen niet in acht heeft genomen. Indien er sprake is van kwaltiteitsverlies binnen 72 uur is de koper gehouden, op straffe van verval van aanspraken en in afwijking van artikel 11, dit uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail met bijgevoegd fotomateriaal, mede te delen aan Artiplant.
7.5 Artiplant is niet verplicht tot het terughalen van geleverde planten welke niet goed aanslaan, of volgens de koper wegens andere oorzaken niet voldoen.
7.6 Artiplant levert uitsluitend aan bedrijven (zakelijke transactie). Alle zakelijke opdrachten en transacties zijn uitgesloten van het herroepingsrecht voor consumenten.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht aan de zijde van Artiplant, is Artiplant voor de duur daarvan niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tijdelijk opgeschort. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door de koper ontbonden worden, zonder dat Artiplant gehouden is tot enige schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfs-, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers, plantenziektes.
8.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Artiplant. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artiplant of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 10: Reclame
10.1 Reclames ter zake van door Artiplant geleverde artikelen dienen, binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per e-mail bij Artiplant te worden ingediend, op straffe van verval van aanspraken.
10.2 Retour gezonden artikelen worden niet aangenomen tenzij hiervoor tevoren schriftelijk door Artiplant akkoord gegeven is. Bij beschadiging van artikelen door transport of andere zaken dient ter verduidelijking daarvan digitaal fotomateriaal bij de klacht mee gezonden te worden.
10.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Artiplant geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden, dan is Artiplant slechts gehouden om maximaal de waarde van de oorspronkelijk geleverde artikelen te vergoeden in geld, of de oorspronkelijk geleverde artikelen te vervangen door artikelen van gelijke kwaliteit en prijs.
10.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van de leveringstermijn geeft eerst recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst, als deze langer dan dertig dagen is.

Artikel 11: Uitsluiting van aansprakelijkheid
11.1 Artiplant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Artiplant op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Artiplant of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met Artiplant, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13: Persoonsgegevens en gegevensbeheer
13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Artiplant, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van om uw bestelling te verwerken. Artiplant houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB).
13.2 Artiplant respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke en discrete behandeling van uw persoonlijke gegevens.
13.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Artiplant. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Artiplant. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Artiplant over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Artiplant. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14: Diversen
14.1 Artiplant verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
14.2 Overeenkomsten worden gesloten in Nederlandse taal.
14.3 Artiplant besteedt de grootst mogelijke zorg aan actuele en juiste informatie op haar site. Desondanks kan de koper geen aanspraak maken op eventuele onjuiste informatie en/of vergissingen in artikelomschrijvingen en prijzen.
14.4 Getracht wordt de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
14.5 Artiplant behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.
15.6 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomst uitgelegd en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Back to Top
Shopping Cart
Close

Geen producten in de winkelwagen.

Added to cart